Soutěžní pravidla 2012

Soutěžní pravidla

2012

 

AMATÉRSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V AUTOKROSU AMČRA

 

1. VŠEOBECNĚ

 

1. 1. AUTOKROS je sportovní podnik na uzavřeném okruhu s nezpevněným povrchem, určený pro osobní automobily (tzv. plechové vozy), autokrosové speciály (tzv. buggyny). Tento, se jede v různých objemových kubatůrách a věkových skupinách, kde mezi sebou soutěžící soupeří v jednotlivých rozjížďkách a finálových jízdách dle pravidel pořadatele, který zajišťuje veškeré služby a náležitosti, potřebné pro uspořádání závodu.

 

1. 2. Tato pravidla jsou souhrnem ustanovení, jimiž se řídí účastníci autokrosových závodků tj., pořadatelé, jezdci a jejich doprovody!!!

 

1. 3. Platnost těchto pravidel je od 1. 12. 2011

 

2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 

2. 1. Autokrosu se může zůčastnit osoba starší 18.ti let, vlastníci platný řidičský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Další podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav, podepsané „Prohlášení jezdce – a ostatních podmínek k přijetí do závdou. Výjimka – osoba mladší 18.ti let se může podkniku zůčastnít se souhlasovým podpisem obou rodičů. Minimální věk pro divizi 1 je 10 let a pro divize 2 je 16 let.Divize 1 max. 20 let.

 

2. 2. Jezdci a jejich doprovody se v průběhu celého závodu chovají disciplincaně a sportovně. Dbají pokynů pořadatelů, rozhodčích či jiných pořadatelů a uposlechnou jich. Při veškeré činnosti dbají na bezpečnost všech ostatních osob v prostoru závodiště a jeho okolí včetně bezpečnosti své. Jezdec je plně zodpovědný za svůj doprovod a mechaniky, obzlvláště za používání alkoholických nápojů a nevhodné chování vůči pořadatelům a ostatním účastníkům.

 

2. 3. Jezdci nesmí před ani během závodu používat alkoholické nápoje ani jiné prostředky, které by mohli snížit jeich schopnost k řízení vozidla. Pokud se jezdec odmítne podrobit dechové zkoušce, nebo tato bude pozitivní, bude ze závodu diskvalifikován.

 

2. 4. Oraganizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé účastníkům na jejich vozidle a majetku.

 

2. 5. Je zakázáno v celém areálu vypuštět ropné produkty, případný únik je každý účastník povinnen neprodleně nahlásit. Každý tým je povinnen používat vanu nebo plachtu pro parkování závodního vozidla v depu. V případě nedodržení dojde k postihu. Při zjištění úmyslného vypouštění ropných produktů, bude toto potrestáno pokutou ve výši 50.000,-Kč účastník, který se takovéhoto přestupku dopustí, je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním a nadále je vyloučen z celého seriálu závodů.

 

2. 6. Trénování a zkoušení vozidel na trati nebo k tomu určenému prostoru, v jiné době než stanoví pořadatel, není dovoleno.

 

2. 7. Rychlost mimo závodní dráhu je maximálně 5 km/h (rychlost chůze).

 

2. 8. Po ukončení závodu je jezdec – tým POVINEN po sobě uklidit prostor v DEPU.

 

 

2. 9. Soutěžní vozidlo, aby bylo v puštěno do závodu musí projít technickou prohlídkou určenou na časovém plánu.

 

3. SYSTÉM ZÁVODŮ

 

3. 1. Závod se skládá z:

   • Technická a formální přejímka – přihlášení jezdce a převzetí vozu do závodu

   • Trénink – 2 – 4 zkušední kola

   • 4. Série základních rozjížděk na 4 – 6 kol – dle délky tratě

   • Finále C, B – finálové jízdy o postup do finále A – jedou dle počtu přihlášených jezdců

   • Finále A – HLAVNÍ ZÁVOD DNE

 1. 2. Závod je vyhlášen pro DIVIZE:

   1. Divize Junior do 1400 ccm 6. Divize Buggy – dvoukolky

   2. Divize do 1400 ccm               7. Divize Buggy – 4 x 4

   3. Divize do 1600 ccm                8.Divize N1400 série

   4. Divize nad 1600 ccm

   5. Divize 4 x 4 + speciál – plech. vozy

Aby byla divize vyhlášená, musí se přihlásit minimálně 5 jezdců.

 

3. 3. Přihlášení do závodu

3. 3. 1. Před každým jednotlivým závodem se jezdec musí předběžně přihlásit a to buď telefonicky, přes SMS nebo přes webové stránky pořadatele. Přihlášení musí být provedeno nejpozději do čtvrtka do 20.ti hodin před vyhlášeným závodem. V přihlášce musí

být uvedeno celé jméno, divize, auto, číslo vozu a telefon. V případě pozdího přihlášení je startovné o 200,- Kč vyšší.

 

3. 3. 2. Technická přejímka aby se jezdec mohl přihlásit do závodu, musí nejprve se svým vozem projít technickou prohlídkou. Vůz, který nesplní požadavky těchto předpisů, nebude k závodu přijat. Odstraníli jezdec závady zjištěné při přejímce v době, která je pořadatelem vymezena pro provedení TP, může své vozidlo opětovně přistavit k přejímce. Po provedení TP dostane každý jezdec doklad od technikého komisaře o vpuštění do zá vodu, který předá při formální přejímce.Při TP je jezdec povinnen předložit.:Přilbu, Závodní límec,Rukavice,Kombinézu,pevnou Obuv.: toto vybavení je povinnen jezdec mít řádně oblečeno na sobě při káždém vjezdu na trat´.Dodatečná technická přejímka je možná po dohodě s pořadatelem.

 

3. 3. 3. Formální přejímka –při FP jezdec předá řádně vyplňenou a podepsanou přihlášku, předloží k nahlédnutí řidičský průkaz, průkaz pojištěnce, potvrzení o přijetí vozidla. Po zkontrolování daných náležitostí a zapsání do seznamu přihlášených, jezdec zaplatí star- tovné a je oficiálně přihlášen do závodů.

 

3. 4. Statovné

3. 4. 1. - na jeden dvoudení závod  pro jednoho jezdce činí 2000,- Kč.. V případě, že vůz nastupuje i v divizi jiné, starovné se navýší o polovinu startovné tj. 3000,- Kč a nemá nárok na cestovné.Pokud bude možnost připojení k elek. síti,zaplatí každé závodní auto částku určenou majitelem tratě.Vjezd do areálu má zdarma pouze vozidlo, které veze nebo táhne závodní vůz.Každá ostatní vozidla budou platit parkovné.

 

3. 4. 2. - se nevrací, pokud je jezdec diskavalifikován nebo samovolně odstoupí. Startovné se vrátí pouze v případě, že jezdec odstoupí pro poruchu svého vozu ještě před první rozjížďkou. V tomto případě se pak vrací jedna třetina.

 

3. 4. 3. - 2000,- Kč je orintační částka stanovená pro  závod. . Ve startovném je zahrnuta účast jezdce a dvou mechaniků.Vstupné do areálu platí každá osoba.Při placení startovného dude jezdci odečteno třikrát vstupné.Nař.:při ceně vstupného 100kč. Startovné 2000kč - 300kč vstupné jezdec a dva mechanici = 1700kč. Tudíž jezdec při placení startovného zaplatí 1700kč.Cena vstupného je flexibilní a mění se podle daného závodíště.

 

3. 5. Rozpis rozjížděk

3. 5. 1. Pro každou divizi se jedou čtyři série povinných rozjížděk o délce 4 – 6 kol dle délky závodní tratě.

 

3. 5. 2. V případě, že se do dané divize přihlásilo více jezdců, než je propustnost trati, jsou jezdci rozlosováni do rovnoměrných skupin a v nich jsou každou další rozjížďku prostřídáni a startují z jiných řad a míst. Jezdci jsou do skupin rozlosováni pomocí výpočetní techniky.

 

3. 5. 3. Rozestavení v rozjížďkách dle přihlášených vozů přes internet./zaslané přihlášky./

 

3. 5. 4. Rozpis rozjížděk – bude vyvěšen na tabuli v Depu

Sobota rozjížďky – dle přihlášení do závodů (vložení do klíče)

Neděle rozjíďky - dle bodů.

 Finále - dle bodů a možnost  postavení na startu.

3. 6. Bodování – Postupový klíč

3. 6. 1. Bodovací klíč

 

Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Body 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11

 

Umístění 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

3. 6. 2. Postupový klíč

   • Do finále A postupuje přímo dle počtu získaných bodů z rozjížděk 6 jezdců.

   • Do finále B postupují jezdci na 7. až 16. místě, z Finále B do F A postupují 4 jezdci.

   • Do finále C postupují jezdci na 17. až 22. místě, z Finále C do FB postupují 2 jezdci.

   • V případě rovnosti bodů rozhoduje – lepší umístění, druhý, třetí,....nejlepší výsledek, pořadí ve spolenčé rozjížďce, lepší pořadí v poslední rozjížďce,los.

 

3. 6. 3. Bodování do celkového seriálu – body se do celkového hodnocení seriálu závodů sčítají jak z rozjížďek, tak i z finálových jízd. V případě vyloučení jezdce z rozjížďky či finálové jízdy, tato počítána není. Jezdci, kteří nepostoupí z C či B finálových jízd jsou hodnoceni podle dojetí v dané jízdě.

 

 

3. 6. 4. Body z rozjížďek budou udělovány pakliže vozidlo odjede min. 3 kola a bude od- mávnuto v cíly.

 

3. 6. 5. Body ve finále se udělují i když vozidlo nenastoupí, ale pouze za poslední místo v dané finálové jízdě (C, B, A).Vozidlo musí nastoupit na trénink a jednu rozjíždku  aby měl nárok na body za finále.

 

3. 6. 6. Body se připisují vždy jezdci, výměna jezdce není možná během závodu pakliže není napsán na přihlášce spolu spůvodním jezdcem.

 

3. 7. Pravidla jízdy

3. 7. 1. START – jezdci se staví na start dle rozpisu rozjížďek. Rozestavění koordinuje startér.

 

3. 7. 2. STARTOVÁNÍ – se provádí startovacími světly, v případě poruchy se startuje praporem. Pro přípravu se jezdcům dává na vědomí informační tabulí případně vztyčeným praporem signál, že se blíží start.

 

 

 

3. 7. 3. ČEKACÍ DOBA – do vyzvání na start je doba, která trvá od okamžiku odstartování předchozí rozjížďky až do jejího konce. V tomto časovém rozmezí jsou jezdci povinni dostavit se na start nebo na místo určené pořadatelem. K nájezdu na start jsou jezdci vyzívání rozhlasem. V případě včasné žádosti pozdržení startu, je limit na opravu 3 minuty. Nedostaví-li se jezdec na start do času určeného pořadatelem, jízda bude odstarována bez něj. Jezdec se poté již do jízdy nesmí zařadit.

 

3. 7. 4. PŘEDČASNÝ START – v případě předčasného startu, se start opakuje a jezdec který předčasně odstartoval, je napomenut. Při opětovném předčasném startu téhož jezdce bude jezdec z rozjížďky vyloučen.

 

3. 7. 5. JÍZDA – při jízdě musí být jezdec řádně připoután minimálně čtyřbodovými pásy. Musí mít zapnutou kombinézu, řádně upevněnou helmu a závodní límec ,v případě, že vůz má místo skla síť, musí mít i nasazené sportovní brýle – bude kontrolováno startérem. - Jízdou vozidla se rozumí jízda na vytyčené trati.

    • Na trati lze jet libovolnou stopou a rychlostí. Přitom jezdec musí brát zřetel na bezpečnost svou, svých soupeřů, diváků a všech osob v prostoru závodiště. Stopa se musí dodržovat pouze při startu a to do místa určeného pořadatelem.

    • Na trati je zakázáno- úmyslné křížení, narážení, vytlačování z trati, či bránění předjetí evidentně rychlejšímu jezdci, či narážení do stojících vozidel. Dále je zakázáno couvání, které se smí použit pouze ve výjimečných případech a to při vyproštění vozu či návratu do směru jízdy. Přitom je jezdec povinen dát přednost vozidlům jedoucím pro trati a nesmí je ohrozit ani omezit. Zaviní-li jezde při jízdě vzad kolizi, vystavuje se postihu.

    • V případě poruchy vozidla v průběhu závodu je jezdec povinen odstavit vozidlo ke kraji trati a za zvýšené opatrnosti toto opustit. V žádném případě nesmí na trati vozidlo opravovat (vztahuje se i pro doprovod). Při nedodržení tohoto ustanovení je jezdec diskavalifikován z celého závodu. Pokud dojde k otevření dveří řidiče či kapoty, jezdec musí okažitě opustit trať či zastavit na bezpečném místě. Cizí pomoc na trati je zakázaná.

    • Zastavení jízdy – pro zastavení jízdy se používá červnený prapor. Jízda se zastaví, pokud dojde k jakému koliv ohrožení jezdců, pořadatelů nebo diváků, pokud dojde k havárii na trati a je nutné zdravotní ošetření, jestliže se trať stane neprůjezdnou, při požáru vozidla a nebo pokud dojde k převrácení vozu (Jezdec, který převrátil, vůz do opakované rozjížďky nesmí nastoupit.)

    • PŘI JÍZDĚ MUSÍ JEZDEC SLEDOVAT VLAJKOVOU A SVĚTELNOU SIGNALIZACI. VÝZNAM SIGNÁLU JE JEZDEC POVINEN ZNÁT A RESPEKTOVAT STEJNĚ, JAKO DALŠÍ POKYNY POŘADATELŮ A ROZHODČÍCH.

 

 

3. 7. 7. PROTESTY - jezdec může podat protest na styl jízdy nebo na technický stav vozu svých soupeřů. Podání protestu je pouze písemnou formou a podat ho může pouze jezdec. Poplatek za podání protestu je:

1000,- Kč – prostest proti jednotlivým jízdám – musí se podat do 10 minut po skonční

5000,- Kč – protest proti nepovoleným úpravám na voze – možno podat kdykoliv.

Oprávněnost k protestům posuzuje komise složená z ŘZ, TK a SK (ředitel závodu, technicky a sportovní komisař) – proti výroku není odvolání.

V případě oprávněného protestu proti nepovoleným úpravám na vozech je viník povinen zaplatit pokutu 5000,-Kč.

V případě uznání protestu bude vklad vrácen, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

 

Demontáž dílů při protestu proti nepovoleným úpravám si provádí konrolovaný tým sám, případně je vůz zaplombován a v následujícím týdnu je v autorizováném servisu překontro- lován. Náklady na demontáž se hradí z vkladu na protest při uznání protestu z pokuty.

 

3. 7. 8 POSTIHY JEZDCŮ – TRESTY

    • Napomenutí – je výstraha jezdci před dalším případným trestem – jezdec pokra- čuje v jízdě nebo v závodě bez omezení. Dává se ústně nebo černobílým prapo- rem. Např. najetí do soupeře, předčasný start, změna směru jízdy po startu, vyjetí mimo trať, pozdní příjezd na start, nekompletní nebo nedokonalá ústroj jezdce, nerespektovaní pravidel a příkazů pořadatelů.

    • Vyloučení – je vyřazení z dané jízdy, může být dáno v průběhu rozjížďky i po ní. Při tomto nemá jezdec nárok na bodové ohodnocení. Dává se ústně nebo černým praporem např. nesportovní a agresivní jízda, zkrácení tratě, jízda s otevřenými dveřmi nebo přední kapotou, nerespektovaní pravidel seriálu a příkazů pořadatelů, zcela zjevné najeti do soupeře, vytlačování vozidla soupeře, úmyslné bránění v jízdě rychlejšímu soupeři, pokud jezdec obdrží druhé napomenutí, při couvání na trati – mimo návratu do směru jízdy – dle. 3. 6. 5.

    • Diskvalifikace – je okamžité vyřazení jezdce ze závodu nebo celého seriálu. Např. nebezpečí či rychlá jízda mimo trať nebo zkušební dráhu, urážka pořadatele, soupeře a jeho doprovodu, při požití alkoholu či jiných zakázaných látek, nesportovní chování své či svého doprovodu, jízda v protisměru, svévolné vjetí na trať, při druhém vyloučení v závodě, při nezajištění vozidla proti úniku ropných látek, při fyzickém napadení soupeře nebo pořadatele, nájezd do vozidla soupeře v depu či na trati po jízdě, atd. Tresty se týkají pouze jezdců, avšak udělují se jim i za provinění jejich doprovodu.

 

3. 8. SIGNALIZACE

 

3.8.1. Jednotlivá kola jsou signalizována v prostoru cíle světelným zařízením nebo tabulemi. Vždy je zobrazen údaj o počtu kol do cíle.

3.8.2. Žlutý prapor – signalizuje nebezpečí na trati. V úseku od vlajky k nebezpečnému místu na trati jsou povinni snížit rychlost, zvýšit pozornost a nepředjíždět ostatní jezdce, mimi jezdce, který se dopustil jezdecké chyby nebo zastavil. Pokud jezdec předjíždí jiného jezdce a předjíždění nedokončí před vyvěšenou vlajkou, musí okamžitě předjíždění zastavit a zařadit se za předjížděného jezdce. V opačném případě je jezdec z jízdy vyloučen. Je zakázáno dojíždět předního jezdce a zkracovat vzdálenosti mezi jezdci. V takovém případě je jezdec vyloučen. Jezdec bude vyloučen, pokud není zřetelné, že snížil rychlost od signalizace k přepářce nebo do překážky najel.

Dvě žluté vlajky signalizují vážné nebezpečí na trati nebo změnu situace proti předcházejícímu průjezdu na jednu žlutou vlajku. Po dvou průjezdech je signalizace snížena na jednu žlutou vlajku při snížené míře nebezpečí na trati.Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu. Vyšší intenzita pohybu značí větší nebezpečí.

3.8.3. Červený prapor – zastavená jízda. Zpomalí vozidlo a vyčká dalších pokynů pořadatelů. Právo vyvěsit červenou vlajku mé pouze ředitel závodů. Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

3.8.4. Černý prapor – vyloučení jezdce z rozjížďky. Jezdec neprodleně opustí trať.

Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.

3.8.5. Modrý prapor – signalizuje jezdci umožnit předjetí jezdci za sebou.

Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

3.8.6. Černobílý šachovnicový prapor – cíl rozjižďky.

Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

3.8.7. Černobílý prapor – napomenutí jezdce před vyloučením z rozjížďky.

Signalizace je prváděna vlajou v klidu.

3.8.8. Zelený prapor -volná trať.

Signalizace je prváděna vlajou v klidu.

3.8.9. Bílý prapor – upozornění, že před jezdcem je pomalé vozidlo.

Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

 

3. 9. CENY

3. 9. 1. Ceny v závodě – pořadatel vyhlašuje a oceňuje první tři v každé divizi, která splnila podmínku vyhlášení třídy. Ceny v závodě – pohár, věnec nebo medaile, věcná cena.

3. 9. 2. Ceny v seriálu pořadatel vyhlašuje a oceňuje první tři v každé divizi. V případě, že divize minimálně 3x nesplnila podmínku vyhlášení třídy, nebude se tato divize vyhlašovat. Ceny v poháru – pohář, věcné ceny.

 

4. POŘADATEL

 

   • Zajišťuje veškeré služby pro chod závodu – tj. Záchranná služba, hasičská služba, odtahová služba, kropení, pořadatelská služba, zajišťuje ceny, pořadatel nezajištuje – pojištění vozů, pojištění jezdců vůči třetí osobě.

    • Pořadatel si vyhrazuje právo umístit bezplatně na každém soutěžním vozidle reklamní nápisy na místech jako jsou dveře jezdce, spolujezdce nebo blatníky.

    • Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby úspory místa při větším týmu omezit přístup více doprovodným vozidlům. Tato by pak v případě potřeby musela být odstavena na parkovišti pro diváky!!!!!!

 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNY A ÚPRAVY TĚCHTO PŘEDPISŮ!!!!!